תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר
   כללי
1.      ברוכים הבאים לאתר הבית של  ILocation , הפועל באמצעות כתובת האינטרנט:www.ilocation.co.il (להלן:"האתר").
2.      תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך הם מיועדים, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
 
3.      כתנאי לשימוש באתר על המבקר באתר (להלן:"הגולש") להסכים לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן; באמצעות גלישה 
       באתר הגולש מביע את הסכמתו לתנאי השימוש באתר, המפורטים להלן.
 
4.     בחלק ממדורי ושירותי האתר יתכן וימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או הסכמיםמקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות.
      השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוףלתנאי שימוש אלה ולתנאים הפרטניים כאחד.
 
 
 
     שינויים באתר ובתנאי השימוש
 
5.     ILocation שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר, להוסיף או לגרוע מהם, וכן את האתר עצמו ו/או חלק
      ממנו, לרבות התנאים והקישוריות המופיעים בו, וללא צורך להודיע על כך מראש.
6.    לא תהיה לגולש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרים או בעקיפין, ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו
      בקשר עם ביצוע השינויים האמורים. 
 
7.    כיום, הגלישה באתר היא ללא תשלום.  ILocation  רשאית, בכל עת, להפסיק שירותים אלה ו/או להופכם לשירותים בתשלום,
      כולם או מקצתם, וזאת, ללא צורך להודיע על כך מראש
 
 
 
 
 
 
 
    מטרת המידע והשימוש בו
 
8.       כל המופיע באתר זה מיועד למטרות מידע כללי בלבד. אין להסתמך על האמור באתר כתחליף לבירורים קונקרטיים     
        הנדרשים. הגולשים מוזמנים ליצור קשר.
9.       ILocation, ו/או מי מטעמה ו/או שלוחיה ו/או מנהליה ו/או בעליה, אינם אחראיים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר,     
        שעשוי  להיגרם בשל שימוש (לרבות הסתמכות) במידע המופיע באתר זה.
10.     אין בגישה לאתר ו/או בשימוש בו כדי ליצור יחסים עסקיים כלשהם בין   ILocation לבין הגולש.
11.     כל פניה ל ILocation באמצעות האתר, וכל הקלדה של פרטיים כלשהן במסגרת האתר ע"י הגולש, משמען מתן הרשאה ע"י
        הגולש ל ILocation למשלוח תשובה לגולש. 
   עדכון לוקיישן
12.    עדכון לוקיישן משמעו מתן אישור ל ILocation לפרסמו באתר ולהציגו לצדדים שלישיים, וכן, הצהרה של הגולש שהוא בעל הלוקיישן.
       הגולש ישפה את ILocation, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה נגד ILocation, שעניינה לוקיישן
       שהוזן על ידי הגולש.
13.    ILocation אינה מתחייבת לפרסם ו/או לקדם לוקיישנים שהוזנו על ידי הגולשים.
   פרטיות 

14.   ILocation מתחייבת לנהוג בכל מידע שנמסר על ידיך באתר בהתאם לכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

15.   ILocation עשויה לחשוף את הפרטים שלך במידת הצורך, כדי להגן על זכויותיה החוקיות ו/או אם המידע קשור להתנהגות מזיקה
      ו/או בלתי חוקית, בין אם חשיפה כאמור נדרשת לפי כל
דין ובין אם בעקבות הליך משפטי.
   קניין רוחני

16.  האתר על תכניו ועיצובו, נוצר ע"י ILocation  , ונמצא בבעלותו. אין להעתיק, לשכפל, להעביר או לפרסם חלקים מהאתר
      (לרבות האתר בשלמותו), בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא קבלת
רשות מפורשת, בכתב ומראש, מ ILocation.

17.  תנאי שימוש אלה מעניקים לך הרשאה בלבד, לצפות באתר אינטרנט זה בלבד.  
18.   אין הגולש מוסמך או מורשה לעשות כל פעולה שהיא, בין בזדון ובין ברשלנות, שיש בה כדי לפגוע ו/או לשחוק ו/או לפגום,
      במישרין ו/או בעקיפין, בסימן המסחרILocation"  " ובזכויות הקנייניות  הנובעות ממנו. 
   קישוריות (Links)
19.  באתר עשויות להופיע קישוריות לאתרים אחרים המופעלים ע"י צד שלישי. הקישוריות לאתרים האמורים מובאות   לנוחות
      הגולשים בלבד. אין ל ILocation כל קשר לאתרים אלו. ILocation לא אחראית בכל צורה שהיא לאתרים אלה ו/או לתכנים
      המופיעים בהם.
 
 
    הגבלת אחריות
20.  השירותים והמידע באתרניתניםלשימוש כפי שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לגולש לא תהיה כל
      טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין השירותים ו/או המדורים ו/או התכנים שבאתר, וככל שקיימת לו טענה כלשהי בגין כך, הוא 
      מוותר עליה בזאת.
21.    השימוש בשירותים ו/או בתכנים של האתר הם על אחריות הגולש בלבד.
22 .  ILocation אינה מספקת שירותי תמיכה טכנית ביחס לשימוש באתר.
23.   לא תהיה לגולש כל טענה ו/או תלונה בגין תקלות בנוגע לתפעול האתר ו/או זמינותו.
24 ILocation . אינה מתחייבת להשיב לכל פנייה שתתקבל באמצעות הדואר האלקטרוני באתר. למקרים דחופים ניתן ליצור קשר
       טלפוני עם מי מאנשי הקשר המופיעים בדף הבית של האתר.
   המחאה
25.    ILocation רשאית להמחות חיוביה וזכויותיה באתר, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי.
   שיפוי
26.   הגולש מתחייב לשפות את ILocation ו/או בעליה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בגין כל נזק או הפסד או אובדן רווח, תשלום
       או הוצאה עקב הפרת תנאי שימוש אלה, בין בזדון ובין ברשלנות.
   תניית שיפוט בדבר סמכות ייחודית
27.     על השימוש באתר, וכל עילה ו/או סכסוך ו/או תלונה הנובעים משימוש באתר, יחולו דיני מדינת ישראל.
28.    מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלה ומהשימוש באתר הוא בבית המשפט המוסמך בתל אביב.
 
       הסמכות וההרשאה למסור את המידע לפרסום ו/או ליתן את האישורים הנדרשים לפרסומם באתר.
דף הבית אודות מהו לוקיישן? רישום לוקיישן לקוחות תקנון חיפוש English יצירת קשר תיק עבודות
עידן ברדך: 050-5508068 עירן טרבלסי: 054-5939323
[Login] Designed by David Haliva Visual Communication
Programmed by Go-Public